Zákaznícke centrum


Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť AKD s.r.o., sídlom Hodská 370/44, 924 01 Galanta, IČO: 4865058 (ďalej len AKD) podmieňuje nákup a spracovanie cenovej ponuky poskytnutím niektorých osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len Kupujúci) na svojich web stránkach. AKD bude spracovávať osobné údaje Kupujúcich za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a práv z nich pre Kupujúceho vyplývajúcich. Vyplnením údajov vo formulároch alebo poskytnutím svojich osobných údajov inou formou (napr. e-mail) dáva Kupujúci súhlas na ich spracovanie a použitie pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom. Spracované budú predovšetkým nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, e-mail, telefónne číslo. AKD bude so všetkými osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v platnom znení a je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje. Osobné údaje budú zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje nebudú poskytnuté ďalším prevádzkovateľom, pokiaľ AKD k takému poskytovaniu nezíska súhlas Kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje môže AKD využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, len za podmienky udelenia dobrovoľného súhlasu so strany Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnutá e-mailová adresa v súvislosti s nákupom výrobku, prípadne služby, môže byť využitá na zasielanie obchodných oznamov zo strany AKD podľa platnej legislatívy, napr. zákona č. 147/2001 Z. z. (Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov) s ponukou obdobného výrobku alebo služby. V prípade, že si Kupujúci nepraje ďalšie zasielanie týchto obchodných oznámení, môže prejaviť svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, odhlásením sa na príslušnom mieste v doručenej správe alebo vyjadrením nesúhlasu zaslaním e-mailu na adresu AKD.

Spracovaním osobných údajov môže AKD poveriť tretiu osobu. AKD týmto informuje dotknuté osoby o ich právach najmä, že poskytnutie osobných údajov nad rámec plnenia zmluvy je zo strany Kupujúceho dobrovoľné, že dotknuté osoby majú nárok na prístup k svojim údajom, majú právo písomne požiadať správcu o ukončenie spracovania osobných údajov a ich odstránenie - u ktorých bol dotknutou osobou udelený súhlas. Kupujúci má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, požadovať adekvátnu nápravu, ktorou môže byť, napr.: odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie nápravy či doplnenia, zablokovanie a pod., ako aj využitia ďalších práv vyplývajúcich z platnej legislatívy. Pokiaľ si dotknutá osoba praje opraviť poskytnuté osobné údaje, ktoré o ňom AKD spracúva, môže o to písomne požiadať.

Kupujúci súhlasí s tým, že pri prevzatí tovaru plateného prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom je AKD alebo ním zastúpená osoba, napr. prepravca, oprávnená overiť totožnosť osoby preberajúcu tovar na základe jej osobného dokladu, tj. občianskeho preukazu, vodičského preukazu, pasu a pod., a zaznamenať si údaje identifikujúcu osobu, ktorá tovar prevzala. Na zaznamenanie a uchovanie osobných údajov na dobu šesť mesiacov od prevzatia tovaru dáva Kupujúci výslovne AKD ako prevádzkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje, svoj súhlas. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že udelený súhlas môže kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo k prístupu a oprave osobných údajov, právo výmazu osobných údajov a ďalšie práva. V prípade pochybností má Kupujúci právo obrátiť sa na AKD alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.