Zákaznícke centrum


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AKD s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi zmluvnými stranami. Na jednej strane je spoločnosť AKD s.r.o., sídlom Gáň 909, 924 01 Gáň, IČO: 4865058 (ďalej len „AKD” alebo „predávajúci“) na druhej strane je kupujúci. Viac informácií o AKD zistíte v sekcii Kontakty.

Kupujúci
- je podnikateľ aj spotrebiteľ, ktorý uzatvorí kúpnu zmluvu alebo odošle svoj dopyt.

Spotrebiteľ
- je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ
- osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri,
- osoba podnikajúca na základe iného oprávnenia,
- osoba, ktorá uvedie svoje identifikačné číslo organizácie, IČO.

Právne vzťahy medzi spotrebiteľom upravuje zákon č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. Medzi podnikateľom zákon č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Kupujúci doručením objednávky AKD potvrdzuje, že je oboznámený s VOP, reklamačným poriadkom a spôsobmi dopravy, a že s nimi súhlasí. Platné VOP môže zákazník nájsť na webstránke AKD.

2. Kúpna zmluva

K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a následným potvrdením tejto objednávky zo strany AKD.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo službu za dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu v lehote splatnosti. Kupujúci sa stane vlastníkom až po pripísaní celkovej kúpnej ceny na účet AKD.

Ak si kupujúci zvolil pri uzatvorení kúpnej zmluvy aj dopravu a tovar si neprevezme osobne, tovar sa považuje za odovzdaný pri vyskladnení tovaru zo skladu AKD do prepravy. Tovar bude odovzdaný v dohodnutom množstve a prevedení na základe doručenej objednávky. Pred odoslaním tovaru AKD tovar zabalí, ak nie je v objednávke uvedené inak, tak aby sa predišlo jeho k poškodeniu. Kupujúci podnikateľ vyslovuje svoj súhlas, že s tovarom mu nemusí byť dodaný návod v slovenskom jazyku.

V prípade, že kupujúci odošle svoj dopyt AKD, berie na vedomie, že vypracovaná cenová ponuka je len predbežná a výsledná cena tovaru a služieb sa môže líšiť. Pokiaľ by sa cena mala líšiť, bude AKD písomne informovať  kupujúceho. Kúpna cena tovarov a služieb je stanovená až ich naskladnením v AKD.

3. Ochrana osobných údajov

Viac informácií sa dozviete v sekcii o ochrane osobných údajov.

4. Otváracie hodiny

Spracovanie administratívy a vydávanie tovaru sa uskutočňuje v pracovnej dobe, ktorou sa rozumie čas od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 v každý pracovný deň, pokiaľ to predávajúci neurčí inak alebo pokiaľ nebude možné dodržať túto dobu z dôvodu nepredvídateľných udalostí.

5. Cena

Ceny zverejnené predávajúcim sú zmluvné, predávajúci zvyčajne udáva ceny bez DPH a tieto aj patrične označí vo svojej ponuke. Kúpna cena výrobku vychádza zo zverejnených cien s tým, že bude účtovaná aj DPH podľa platnej legislatívy.  Kupujúci berie na vedomie, že AKD môže odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu chybne uvedených cien aj po tom, ako potvrdí objednávku kupujúcemu. Ponuka tovarov alebo služieb za akciovú cenu je platná do vypredania zásob alebo po dobu určenú AKD.

6. Objednávka

Kupujúci tovar kupuje za cenu platnú v čase potvrdenia objednávky zo strany AKD. Kúpna cena sa určuje na základe cien zverejnených prostredníctvom AKD alebo zaslaných v ponuke od predávajúceho. Objednávať je možné predovšetkým v písomnej forme a v elektronickej podobe prostredníctvom webstránok prevádzkovaných AKD alebo e-mailom.

7. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar má právo spotrebiteľ do 14 dní od jeho doručenia bez udania dôvodu. Toto právo nie je možné uplatniť pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý nie je štandardne ponúkaný AKD alebo bol vyrobený na základe požiadaviek kupujúceho. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, na neho sa možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu nevzťahuje.

Odstúpenie od zmluvy je nutné doručiť v písomnej podobe na adresu AKD alebo e-mailom, adresy nájdete v sekcii kontakty.

Pokiaľ bola uhradená kúpna cena v čase odstúpenia od zmluvy, táto suma bude vrátená v plnej výške po prijatí vráteného tovaru do skladu AKD, najneskôr do 14 dní od prijatia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vrátená čiastka môže byť znížená z dôvodu poškodenia vráteného tovaru a to až do výšky 100 % z kúpnej ceny.

8. Platobné podmienky

Predávajúci prijíma platby predovšetkým v bezhotovostnej forme na svoj bankový účet na základe vystavenej faktúry alebo preddavkovej faktúry. Na základe dohody môže byť kupujúcemu umožnené zaplatiť tovar alebo službu aj v hotovosti pri prevzatí v sklade AKD alebo na dobierku. Splatnosť faktúry alebo preddavkovej faktúry je vždy uvedená na príslušnom doklade.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až kým nebude celková kúpna cena pripísaná na jeho účet, ale nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho pri osobnom prevzatí tovaru alebo odovzdaní do prepravy.

9. Dodacie podmienky

Čas dodania je v závislosti od skladových zásob a doby prepravy. Dostupnosť tovaru a odhadovaný čas dodania automaticky upresní predávajúci kupujúcemu písomne, pokiaľ kupujúci túto informáciu neobdrží, môže sa so žiadosťou obrátiť na predávajúceho.

Pokiaľ je tovar aktuálne nedostupný alebo sa vyrába na zákazku môže byť doba dodania približne 3 až 5 týždňov od prijatia objednávky. O predpokladanom naskladnení bude predávajúci kupujúceho informovať.

Objednaný tovar je možné obdržať prostredníctvom osobného odberu na adrese predávajúceho alebo na inej ním určenej adrese. Predávajúci tiež zasiela svoj tovar kupujúcemu v závislosti od charakteru zásielku buď vlastným vozidlom alebo prostredníctvom kuriéra alebo inej prepravnej služby. Dopravné náklady zvyčajne neobsahujú vykládku tovaru z vozidla v mieste dodania alebo vynášku na poschodie, prípadne inú manipuláciu s tovarom. Podrobnejšie informácie o dopravných podmienkach nájdete v sekcii o doprave.

10. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný skontrolovať množstvo a nepoškodenosť doručeného tovaru pri prevzatí a prípadné nezrovnalosti uviesť do sprievodného dokumentu, zvyčajne do dodacieho listu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie až po rozbalení tovaru a predpokladá, že k poškodeniu tovaru došlo pri preprave, musí túto skutočnosť nahlásiť do 3 pracovných dní a oznámiť ju písomne, pre urýchlenie vybavenia reklamácie je vhodné zaslať aj fotodokumentáciu poškodeného výrobku. Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre uplatnenie záruky je nutné predložiť daňový doklad preukazujúci nákup tovaru alebo služby.

11. Záverečné ustanovenia

Vzniknuté spory medzi kupujúcim a AKD sa budú predovšetkým riešiť  mimosúdnou cestou. Kupujúci by mal v prvom rade oznámiť predávajúcemu svoju nespokojnosť a predávajúci sa bude v maximálnej miere pokúšať o odstránenie tohto stavu. Viac informácií o riešení sporov nájdete v príslušnej sekcii.

Tieto VOP sú platné od 1. januára 2020. AKD si vyhradzuje zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.