Zákaznícke centrum


Reklamácie

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez závad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Kupujúci je povinný skontrolovať množstvo a nepoškodenosť doručeného tovaru pri prevzatí a prípadné nezrovnalosti uviesť do sprievodného dokumentu, zvyčajne do dodacieho listu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie až po rozbalení tovaru a predpokladá, že k poškodeniu tovaru došlo pri preprave, musí túto skutočnosť nahlásiť do 3 pracovných dní a oznámiť ju písomne, pre urýchlenie vybavenia reklamácie je vhodné zaslať aj fotodokumentáciu poškodeného výrobku. Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre uplatnenie záruky je nutné predložiť daňový doklad preukazujúci nákup tovaru alebo služby.

2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci svoju prípadnú reklamáciu oznámi písomne, napr. v elektronickej podobne na e-mail akdsro@akdsro.sk a na svoj podnet obdrží odpoveď. Pokiaľ mu potvrdenie zo strany predávajúceho nebude doručené, odporúčame preveriť stav telefonicky alebo osobne.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ je 24 mesiacov od zakúpenia výrobku. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ je 12 mesiacov od zakúpenia výrobku, pokiaľ nebolo pri kúpe dohodnuté inak. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebovaním veci obvyklým používaním alebo nesprávnou manipuláciou, neoprávnenými zásahmi, prepólovaním, poškodením vodou a inými poveternostnými vplyvmi, prípadne vyššou mocou. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

Pokiaľ kupujúci objaví vadu na výrobku obráti sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a vadný výrobok prestane používať, až do odstránenia závady. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

3. Vady výrobkov

Pri odstrániteľných vadách má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

Pri neodstrániteľných vadách ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

 4. Alternatívne riešenie sporov

Viac informácií o alternatívnom riešení sporov nájdete v príslušnej sekcii.